Delousing chambers used in Guizhou during World War II.